S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » POŽIČOVŇA » Prívesný vozík s plachtou 125 x 220cm (POŽIČOVŇA)


    

Prívesný vozík s plachtou 125 x 220cm (POŽIČOVŇA)

Prívesný vozík s plachtou nebrzdený. Rozmer ložnej plochy 125 x 220cm. Výška od ložnej plochy po vrch plachty 140cm. Nosnosť 750kg


0x
Skladom

 

Číslo produktu: PVP125220750
Cena za požičanie: 30€ s DPH / deň ( 8 hod. )
Nosnosť ( kg ): 750
Šírka (mm): 1250
Dĺžka (mm): 2200
Výška (mm): 1400
Počet náprav: 1
Rezerva: Áno
Stabilizačná noha: Áno
Vratný depozit ( € ): 500
Akciová cena bez DPH : 25,00 EUR (753,15 SKK)
Akciová cena s DPH (20 %):
30,00 EUR (903,78 SKK)

do košíka:
  deň  

Prívesný vozík nebrzdený s plachou. POŽIČOVŇA !!!

Rozmer ložnej plochy:

Šírka 1250 mm

Dĺžka 2200 mm

Výška od ložnej plochy po strop 1400 mm

Nosnosť 750 kg

 

Podmienky prenájmu vozidla


Potrebné doklady k prenájmu vozidla:

 

FYZICKÁ OSOBA:

Platný občiansky preukaz , prípadne pas.

Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)

Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta)

Minimálny vek vodiča - 23 rokov


PRÁVNICKÁ OSOBA:

Platný výpis z obchodného registra

Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba na základe splnomocnenia.POVINNOSTI NÁJOMCU :

1 Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík,

2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške.

3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na  účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca - právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve.

4.Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.

 1. Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly a servisu.

6.Písomne (e-mailom) ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.

 1. V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min.300,-€ a min. 8 % z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla, alebo doriešenia.
  8.odovzdanie vozidla zo strany nájomcu je až po prebratí vozidla prenajímateľom./do doby prevzatia su všetky udalosti na nájomcu.
 2. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty vozidla, respektíve rozdielom nepriznaného poistného plnenia to až do výšky ceny vozidla  ktorú malo  v čase jeho odcudzenia.
 3. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
 4. V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie, počas zadržania vozidla.
 5. V prípade nutnosti vykonania opravy  v tuzemsku alebo v zahraničí  vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy pred opravou. (mailom, telefonicky),
 6. Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu (strážene, platené parkovisko). Ak sa v prípade odcudzenia prenajatého vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla, originál kľúčom prevzatým od prenajímateľa pri prevzatí vozidla. Prenajímateľ sa  zaväzuje  uhradiť čiastku ktorá sa rovná rozdielu časovej ceny vozidla a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
 7. Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa bodu 2.2 . V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.
 8. Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 9. V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo včas, riadne doplniť palivo do stavu v akom ho prevzal./podľa Protokolu o odovzdaní a vrátení vozidla.
 10. Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou.
 11. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v čistom stave, tak ako ho prevzal, prípadne zaplatiť prenajímateľovi poplatok vo výške 10,- € pri osobných vozidlách a vozíkoch a 15,-€ pri vozidlách dodávkových a minibusoch.
 12. Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, ) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu +100€ zmluvnú pokutu.
 13. Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj písomný súhlas.
 14. Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenie vo vozidle pod pokutou 100€.
 15. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.-€ za každý prípad prepálenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.).
 16. V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.

 

Možné príplatky za vozidlo + upozornenia!!!
- depozit za vozidlo je vratný hotovosťou, alebo na zadaný bankový účet do 30.dní /max./ od prevzatia vozidla. 
- odovzdanie a prevzatie vozidla mimo pracovnú dobu: +50 % zo základného denného prenájmu, min. 15 Eur bez DPH
- v prípade odovzdania čistého vozidla vyžadujeme vrátenie v čistom stave, v inom prípade bude doúčtované umývanie podľa aktuálneho cenníka.
- odovzdanie vozidla zo strany nájomcu je až po prebratí vozidla prenajímateľom./do doby prevzatia sú všetky udalosti na nájomcu/.
Prípadne vzniknuté nedostatky budú účtované podľa aktuálnych všeobecných podmienok.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vyplnením rezervačného formulára formou elektronickej objednávky, udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

 

 

NzVjNzM0N